Proiect de Hotarare nr.18 / 2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru investitia,, Retea de canalizare menajera si racorduri in satele Babana, Cotmenita, Ciobanesti, com Babana, judetul Arges

Proiect de Hotarare nr.19 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru investitia,, Modernizare drumuri de interes local DC174B, DC174C, DC174D "

Proiect de Hotarare nr.20/2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru investitia,,Canalizarea si Epurarea a apelor uzate in satul Grosi, comuna Babana, judetul Arges"

Proiect de Hotarare nr.21/ 2021 privind avizarea Strategiei de contractare a Studiului de fundamentare , a Studiului de oportunitate, a Regulamentului serviciului si a Documentatiei de atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare si transport separat al deseurilor municipale in Zona Centrala , judetul Arges 

Proiect de Hotarare nr.22 / 2021 privind mandatarea primarului comunei Babana Ivan Vasile Bebe ca reprezentant al comunei Babana in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Servsal Arges

Proiect de Hotarare nr 23 / 2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

Proiect de Hotarare nr 24 / 2021 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale precum si a altor taxe speciale pentru anul fiscal 2022

Proiect de Hotarare nr 25 / 2021 privind alegerea presedintelui de sedinta al consiliului local Babana pentru perioada noiembrie- ianuarie 2021

Proiect de Hotarare nr..26 / 2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Compartimentului de Asistenta Sociala

Proiect de Hotarare nr 27 / 2021 privind aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul com. Babana, pentru perioada 2022-2027

Proiect de Hotarare nr 28 / 2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

Proiect de Hotarare nr.35 / 2021 - privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru investitia,, Infiintare retea inteligenta de gaze naturalein comuna Babana, judetul Arges.

Proiect de Hotarare nr 36 / 2021 privind rectificarea bugetului local

Proiect de Hotarare nr 37 / 2021 privind infiintarea la nivelul UAT Babana a unui compartiment pentru registratura si relatii cu publicul

 Proiect de Hotarare nr 38 / 2021 privind modificarea Organigramei si a statutului de functii pentru anul 2022

Proiect de Hotarare nr 39 / 2021 privind masurile organizatorice a SVSU Babana si acordarea unor drepturi si indemnizatii pentru voluntarii din cadrul SVSU

Proiect de Hotarare nr 40 / 2021 initiat de primar Ivan Vasile Bebe privind rectificarea bugetului local , in trimestrul IV

Proiect de Hotarare nr 41 / 2021 privind modificarea HCL nr 10 / 2020, privind aprobarea proiectului,, Echipamente IT pentru unitatile de invatamant din comuna Babana, cod SMIS 146966, in cadrul Programului Operational Competitivitate

Proiect de Hotarare nr. 1 / 12.01.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta al CL Babana

Proiect de Hotarare nr 1/ 04.01. 2022 - initiat de primar Ivan Vasile Bebe privind acoperirea deficitului bugetar al sectiuni de dezvoltare

Proiect de Hotarare nr.2 / 12.01.2022 - privind activitatea SVSU Babana in anul 2021

 Proiect de Hotararea nr. 3 /12.01.2022 - privind aprobarea consumului lunar de carburanti pentru vehiculele si utilajele care deservesc comuna Babana pe anul 2022

Proiect de Hotarare nr.4 / 12.01.2022 - aprobarea Planului Anual de Lucrari pentru beneficiari Legii 416/2001 pentru perioada ianurie 2022-decembrie 2022

Proiect de Hotarare Nr.5 /14.01.2022 initiat de primarul comunei Babana, privind aprobarea Calendarului Cultural - Artistic pe anul 2022

Proiect de Hotarare Nr. 6 / 20.01.2022 - privind aprobarea incheierii Actului Aditional la Contractul de asociere in vederea realizarii si implementarii sistemului informatic in judetul Arges, pentru anul 2022, intre CJ Arges, cu CLBabana si SC ARA SOFTWARE GROUP SRL

Proiect de Hotarare nr. 7 / 20.01.2022 privind aprobarea noului tarif la apa potabila in comuna Babana, distribuit de catre SC AEPSUPA SA

Proiect de Hotarare Nr. 8 / 21.01.2022 privind inventarierea bunurilor apartinand domeniului public si privat al unitatii administrativ - teritoriale Babana la data de 31.12.2021

Proiect de Hotarare nr. 1 / 07.02.2022 privind modificarea cererii de finantare, a devizului general estimativ si a principalilor indicatorilor tehnico-economici pentru investitia,, Modernizare drumuri de interes local DC 174B, DC174C, DC174D in comuna Babana, judetul Arges

Proiect de Hotarare nr. 2 / 07.02.2022 privind constituirea comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale Comuna Babana

Proiect de Hotarare nr. 3 / 07.02.2022 - aprobarea initierii procedurii de inchiriere a pasunilor - izlazurilor comunale ramase disponibile, situate in domeniul public/privat din extravilanul comunei Babana, judetul Arges

Proiect de Hotarare nr. 4 / 07.02.2022 initiat de primar Ivan Vasile Bebe privind aprobarea planului de investitii ce se vor derula in cursul anului 2022

Proiect de Hotarare nr. 5 / 07.02.2022 initiat de primar Ivan Vasile Bebe , privind aprobarea Bugetului Local de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al UATC Babana

Proiect de Hotarare 1 / 23.02.2022 privind desemnarea unui reprezentant al consiliului local in comisia pentru concurs functie director scoala

Proiect de Hotarare nr. 2 / 23.02.2022 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli

Proiect de Hotarare Nr. 3 / 23.02.2022 privind aprobarea burselor scolare si cuantumul acestora pentru elevii din unitatile de invatamant de stat

Proiect de Hotărâre nr. 18 / 16.03.2022 privind cererea de Administrare a Tronsonului de drum județean DJ 731B de către Consiliul Local Băbana în vederea modernizării , întreținerii și dezăpezirii lui pe teritoriul localității  

Proiect de Hotarâre nr 19 / 16.03.2022 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate si/sau finanțate din Bugetul Consiliului Local al comunei Babana.

Proiect de Hotărâre nr. 20 / 16.03.2022 privind aprobarea metodologiei de eliberare a acordului de funcționare privind agenții economici care desfăsoară activității de comerț și servicii de piață pe raza comunei Băbana, județul Argeș 

Proiect de Hotărâre nr.21 / 16.03.2022 - privind acordarea unui stimulent financiar familiilor pentru nou născuți

Proiect de Hotărâre nr.22 / 15.03.2022 cu privire la aprobarea Acordului de Parteriat și depunerea proiectului ,, Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comunele din județul Argeș Băbana, Cocu , Cotmeana, Vedea, Uda cu scopul includerii la finanțare , în cadrul Programului Național de Investiții ,, Anghel Saligny

Proiect de Hotărâre nr.23 / 16.03.2022 privind atribuirea denumiri unor Alei și introducerea acestora în Nomenclatorul Stradal al comunei Băbana

Proiect de Hotărâre nr. 24 / 16.03.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al com. Băbana

Proiect de Hotărâre nr. 25 / 16.03.2022 privind aprobarea proiectului de investiții în com. Băbana,, Înființare rețea de distribuție gaze naturale în com. Băbana, județul Argeș, cu scopul includerii la finanțare în parteneriat cu comunele Băbana , Cocu, Cotmeana, Uda , Vedea în cadrul Programului Naținal de Investiții Anghel Saligny

Proiect de Hotărâre nr. 26/2022 - privind aprobarea închirierii prin licitație publică a izlazului comunal, aflat în proprietatea publică a comunei Băbana, județul Argeș.

Proiect de Hotărâre nr. 27 / 2022 - inițiat de primarul comunei Băbana, privind însușirea Raportului elaborat de Primarul comunei Băbana având în vedere starea economică, socială și de mediu a comunei pe anul 2021, activitatea administrației publice locale în anul 2021, precum și obiectivele propuse pentru anul 2022.

Proiect de Hotărâre - nr. 28 / 2022 - privind rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Băbana în trimestrul II pe anul 2022 din fondul de rezervă bugetară.

Proiect de Hotărâre nr. 29 / 2022 privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ pentru investiția,, Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comunele din județul Argeș , Cocu, Băbana, Cotmeana, Vedea și Uda, în vederea includerii la finanțare prin Programul Național de Investiții,, Anghel Saligny"

Proiect de Hotarare nr. 30 / 2022 privind alegerea președintelui de ședință al consiliului local Băbana pentru perioada Mai - Iulie 2022.

Proiect de Hotărâre nr. 31 / 2022 - privind indexarea impozitelor și taxelor locale, alte taxe speciale precum și limitele amenzilor prevăzute la art.493 alin (3) și (4) din Legea nr.227/2015, pentru anul 2023, cu rata inflației de 5,1%.

Proiect de Hotărâre nr. 32 / 2022 - modificarea HCL nr.18 / 2022 cu privire la cererea în administrare a Tronsonului de drum județean DJ 731B de către Consiliul Local Băbana în vederea modernizării, întreținerii și a dezăpezirii lui pe teritoriul localității Băbana.

Proiect de Hotărâre nr. 33 / 2022 - inițiat de primar Ivan Vasile Bebe, privind încadrarea pe zone a intravilanului și extravilanului comunei Băbana pe o singura zonă de fiscalitate , respectiv zona A

Proiect de Hotărâre nr. 34 / 2022 privind implementarea și aprobarea proiectului de investiție ,, Construire teren de minifotbal în comuna Băbana, județul Argeș.

Proiect de Hotărâre nr. 35 / 2022 - privind acceptarea donației , în domeniul public a unui imobil cu destinație drum local 121, pe Aleea Izvoru, str. Valea Caprii. com. Băbana, județul Argeș

Proiect de Hotărâre nr. 36 / 2022 - privind acordul de principiu aprobare/efectuare studiu de oportunitate închiriere terenuri, izlazuri, pășune, pentru înființarea de parc de panouri fotovoltaice în sistem dual, în comuna Băbana, județul Argeș.

Proiect de Hotarare nr.37 / 2022 - privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Babana

Proiect de Hotarare nr. 38 / 2022 - privind aprobarea participarii in cadrul proiectului ,, Renovare energetica a cladirii primariei din comuna Babana finantat prin PNNR

Proiect de Hotarare nr. 39 / 2022 - privind acordarea unui stimulent financiar cuplurilor care implinesc 50 de ani de la casatorie, respectiv 60 de ani de la casatorie

Proiect de Hotarare nr 40 / 2022 - privind preluarea si trecerea in domeniul public al comunei Babana, cu destinatia drum local 121 pe Aleea Izvoru , str. Valea Caprii, com Babana, cale principala de acces in suprafata de 330 mp

Proiect de Hotarare nr. 41 / 2022 - prin care se ia act de procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii,, Capela mortuara" la Parohia Grosi cu hramul Sf. Cv. Parascheva din Valea Caprii ,

Proiect de Hotarare nr.42 / 2022 - privind aprobarea Devizului general si a indicatorilor tehnico - economici privind proiectul ,, Referatul alunecare drum judetean DJ731B in comuna Babana, judetul Arges".

Proiect de Hotarare nr. 43 / 2022-  privind modificarea prezentului Regulament Intern elaborat in baza legislatiei in vigoare si se aplica functionarilor publici si personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Babana, precum si Regulamentul de Organizare si Functionare al primarului comunei Babana

Proiect de Hotarare nr. 44 / 07.07.2022 - privind modificarea si completarea anexelor 1, 2 la Hotararea nr. 39 / 2017 (stabilirea coieficientului pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului si pentru personalul din serviciile pubice de interes local aflate in subordinea Consiliului Local)

Proiect de Hotarare nr. 45 / 2022 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni

proiect de Hotarare nr. 46 / 2022 - privind incetarea inainte de termen , prin acordul partilor a contractului de servicii nr. 64 / 27.08.2020 privind mentenanta sisteme supraveghere video cu SC Netergy Corporate SRL

Proiect de Hotarare nr.47 / 2022 - privind aprobarea Devizului general Actualizat la data de 20.07.2022 si a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul ,, Refacere alunecare drum judetean DJ 731B in comuna Babana, judetul Arges

Proiect de Hotarare nr 48 / 2022 - aprobarea incheierii unui Acord de colaborare intre AJVPS Arges gestionarul Fondului Cinegetic nr.31 Cotmeana si Consiliul Local al localitatii Babana, din judetul Arges

Proiect de Hotarare nr 49 / 2022 - privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere si a penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor bugetare constand in impozite si taxe locale datorate bugetului local de catre persoane fizice si juridice care au calitatea de contribuabili la bugetul local al comunei al comunei Babana

Proiect de Hotarare nr. 50 / 2022 - aprobarea Devizului general Actualizat si a indicatorilor tehnico - economici privind proiectul ,, Canalizare si epurare a apelor uzate din satul Grosi , in comuna Babana, Judetul Arges

Proiect de Hotarare nr 51 / 2022- privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Babana

 Proiect de Hotarare nr 52 / 2022 - privind stabilirea platii de catre UAT Babana a unui procent maxim de 20% din contravaloarea anuala a taxei de gunoi colectat de pe domeniul public

Proiect de Hotarare  nr. 53 / 2022- privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Babana in Comisia de evaluare a probei de interviu la Concursul pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat

Hotararea nr. 54 / 2022 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Babana in trimestrul III pe anul 2022  

Proiect de Hotarare nr. 55 / 2022 - privind delegarea a doi consilieri locali pentru constituirea noului Consiliu de Administratie al Scolii Gimnaziale Babana si un reprezentant pentru constituirea Comisiei de Evaluare si Asigurare a calitatii pentru anul scolar 2022 - 2023

Proiect de Hotarare nr 56 / 2022 - privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Babana

Proiect de Hotarare nr. 57/ 2022 - privind stabilirea unei suprafete de teren in vederea depozitarii temporare a deseurilor inerte provenite din activitatile de constructii si demolari de pe raza comunei

Proiect de Hotarare privind stabilirea si sanctionarea unor contraventii pe raza comunei Babana a depozitarii deseurilor inerte provenite din activitatile de constructii si demolari

Proiect de Hotarare Nr. 59 / 2022 - privinnd alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni

Proiect de Hotarare nr. 60 / 2022 - privind masurile premergatoare sezonului rece 2022-2023

Proiect de Hotarare nr. 61 / 2022 - privind aprobarea masurilor organizatorice a SVSU Babana si acordarea unor drepturi si indemnnizatii pentru voluntarii din cadrul SVSU

Proiect de Hotarare Nr. 62 / 2022 - referitor la participarea comunei Babana in cadrul Programului de realizare a pistelor pentru biciclete

Proiect de Hotarare Nr.1/ 2023 - privind utilizarea de sume din excedentul bugetului local pentru acoperirea deficitului sectiunii dezvoltare

Proiect de Hotarare nr.2/2023 - privind utilizarea de sume din excedentul bugetului local din anii anteriori pentru acoperirea unor goluri de casa

Proiect de Hotarare nr. 3 2023 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni

Proiect de Hotarare nr.4 /2023 - initiat de primarul comunei Babana, Ivan Vasile Bebe, privind activitatea Serviciului Voluntar de Urgenta Babana pe anul 2022

Proiect de Hotarare nr. 5 / 2023 initiat de primar , Ivan Vasile Bebe privind aprobarea consumului lunar de carburanti pentru vehiculele si utilajele care deservesc Comuna Babana pe anul 2023

Proiect de Hotarare nr. 6 / 2023 - initiat de primarul comunei, Ivan Vasile Bebe, privind aprobarea Programului Principalelor Activitati Cultural Artistice si Sportive pe anul 2023

Proiect de Hotarare nr. 7 / 2023 initiat de primar Ivan Vasile Bebe, privind aprobarea Bugetului Local de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al UATC Babana

Proiect de Hotarare nr. 9/2023 - privind aprobarea organigramei si a sttului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Babana

Proiect de Hotarare nr 10 / 2023 - privind revocarea pct.17 si pct. 18 din anexa nr.2 la HCL 65/2022 stabilirea taxelor si impozitelor locale, precum si a taxelor speciale pentru anul fiscal 2023, la nivelul Comunei Babana, judetul Arges

Proiect de Hotarare Nr. 11 / 2023 - privind incheierea protocolului de colaborare intre UAT Babana si Ministerul muncii si Solidaritatii Sociale pentru implementarea proiectului HUB de Servicii MMSS-SII MMSS, COD MY SMIS 130963

Proiect de Hotarare nr. 12/2023 - privind rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Babana, judetul Arges

Proiect de Hotarare nr.13 / 2023 privind aprobarea , indicatorilor tehnico-economici si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii ,, Canalizare si epurarea apelor uzate in satul Grosi, in comuna Babana, judetu Arges"

Proiect de Hotarare nr.14 / 2023 - privind aprobarea Planului de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate de Consiliul Local Babana pe anul 2023

Proiect de Hotarare nr. 15 / 2023 - privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din Comisia de evaluare a secretarului general al UAT Babana

Proiect de Hotarare nr. 16 / 2023 - privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a pajistilor disponibile, libere de contract, proprietatea publica a comunei Babana, crescatorilor de animale persoane fizice sau juridice care au domiciliul pe raza unitatii administrativ- teritoriale, avand animale inscrise in RegistrulNational al Exploatatiilor.

Proiect de Hotarare nr.17 / 2023 - privind aprobarea Actului Aditional la Contractul de asociere in vederea realizarii si implementarii sistemului informatic in Judetul Arges, pentru anul 2023, intre Consiliul Judetean Arges, Consiliul Local Babana si SC Ara Software Group SRL

Proiect de Hotarare Nr. 18 / 2023 - privind aprobarea participarii UAT Comuna Babana la programul PNRR , Pilonul IV privind aprobarea depunerii cererii de finantare pentru proiectul ,, Dotare cu mobilier, materiale didactice si echipamente a scolii gimnaziale Babana, comuna Babana, judetul Arges".

Proiect de Hotarare nr. 19 / 2023 - constituirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea inchirierii prin licitatie publica a pajistilor disponibile, libere de contract, proprietate publica a comunei Babana, crescatorilor de animale persoane fizice sau juridice care au domiciliul pe raza unitatii administrative - teritoriale , avand animale inscrise in Registrul Natioal al Explotatiilor

Proiect de Hotarare Nr. 20 / 2023 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni

Proiect de Hotarare Nr. 21 / 2023 - privind indexarea impozitelor si taxelor locale, alte taxe speciale precum si limitele amenzilor prevazute la art. 493 alin(3)si (4) din Legea  nr. 227/2015, pentru anul 2024, cu rata inflatiei de 13,8%.

Proiect de Hotarare Nr. 22 / 2023 - privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli

Proiect de Hotarare Nr. 23 / 2023 - privind aprobarea Raportului de reevaluare avand ca obiect stabilirea valorii juste a bunurilor apartinand domeniul public si privat al patrimoniului comunei Babana.

Proiect de Hotarare Nr. 24 / 2023 - privind participarea UAT Babana la programul privind casarea autovehiculelor uzate cat si a aprobarii cererii de inscriere si a cheltuielilor legate de programul pentru casarea autovehiculelor uzate din comuna Babana, judetul Arges

Proiect de Hotarare nr. 27 / 2023 - privind desemnarea unui consilier local al Consiliului Local Babana in cantitate de reprezentant in programul,, Construim Europa impreuna cu autoritatile locale"

Proiect de Hotarare nr. 28 / 2023 - privind aprobarea componentei echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica pe raza comunei Babana

Proiect de Hotarare nr. 29 / 2023 - privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Babana

Proiect de Hotarare nr. 30 / 2023 - privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Serviciului Administrativ si Situatii de Urgenta

Proiect de Hotarare nr. 31 / 2023 - privind alegerea presedintelui de sedinta al consiliului local pentru luna mai 2023

Proiect de Hotarare nr 34 / 2023 - privind aprobarea colaborarii / parteneriatului intre UAT Babana si Judetul Arges prin C. J. Arges in vederea depunerii aplicatiei de finantare pentru apelul de proiecte Microbuze electrice pentru elevi".

Proiect de Hotarare nr. 43 / 2023 - aprobarea incheierii parteneriatului intre Municipiul Pitesti si comuna Babana precum si comunele care fac parte din Zona Urbana Functionala

Proiect de Hotarare nr. 44 / 2023 -- aprobarea schimbarii destinatiei imobilului Scoala Slatioarele

Proiect de Hotarare nr.45 / 2023 - privind dezmembrarea imobilului proprietate publica a comunei Babana

Proiect de Hotarare nr. 46 / 2023 - privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor pentru achizitia produselor aferente Programului pentru Scoli al Romaniei

Proiect de Hotarare nr 47 / 2023 - aprobarea Regulamentului cadru precum si procedura de casare a autovehiculelor uzate din comuna Babana

Proiect de Hotarare nr. 48 / 2023 - privind alegerea presedintelui de sedinta pe urmatoarele 3 luni

Proiect de Hotarare nr.49 /2023 - privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli

Proiect de Hotarare nr. 50 / 2023 - privind completarea planului de investitii ce se vor derula in cursul anului 2023

Proiect de Hotarare nr. 51 / 2023 -- privind aprobarea acordarii unui ajutor financiar de inmormantare

Proiect de Hotarare nr. 52 / 2023 - prelungirea dreptului de administrare in favoarea Consiliului Local Babana pe o perioada de 17 ani a tronsonului de drum judetean DJ731B in vederea modernizarii, intretineri isi deszapezirii lui pe teritoriul localitatii

Proiect de Hotarare nr. 53 / 2023 - privind delegarea a doi cconsilieri locali pentru constituirea noului Consiliu de Administratie al Scolii Gimnaziale Babana

Proiect de Hotarare nr. 54 / 2023 - privind aprobarea proiectului de investitii,, Infiintarea retelei de distributie a gazelor naturale , bransamente si alimentare cu gaze naturale in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica comunele Cocu, Cotmeana, Vedea si Uda"

Proiect de Hotarare nr. 55 /2023 - aprobarea Regulamentului in vederea oficierii casatoriilor in afara sediului Primariei Comunei Babana precum si instituirii taxelor speciale pentru acest serviciu.

Proiect de Hotarare nr. 57 / 2023 - rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli

Proiect de Hoarare nr. 58 / 2023 - privind avizarea Regulamentului activitatilor de salubrizare gestionate , la nivelul judetului Arges , prin ADI Servsal Arges.

Proiect de Hotarare nr. 67 / 2023 / privind cererea in administrare a Tronsonului de drum de servitute in strada Danu de catre Consiliul Local Babana, in vederea modernizarii, intretinerii si deszapezirii lui pe teritoriul localiatii Babana

Proiect de Hotarare nr. 68 / 2023 - privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli

Proiect de Hotarare nr 69 / 2023 - privind masurile premergatoare sezonului rece 2023 - 2024

Proiect de Hotarare nr.70 / 2023 - privind aprobarea masurilor organizatorice a SVSU Babana si acordarea unor drepturi si indemnizatii pentru voluntarii din cadrul SVSU

Proiect de Hotarare nr.71 / 2023 - privind aprobarea intocmirii Documentatiei de avizare a lucrarilor (DALI) a indicatorilor tehnico - economici si a devizului general pentru modernizarea drumurilor comunale DC162A si DC 174

Proiect de Hotarare nr. 72 / 2023 - privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul nr. 2696 / 27.04.2021 in vederea executiei canalizare si epurarea apelor uzate in sat. Grosi , com. Babana, jud. Arges

Proiect de Hotarare nr. 73 / 2023 - privind aprobarea Organigramei si Statul de Functii pentru functionarii publici si personalul contractual

Proiect de Hotarare nr. 74 / 2023 - privind stabilirea coieficientilor si salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual

Proiect de Hotarare nr. 75 / 2023 - privind revocare HCL NR. 42 / 2017 scutirea impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizateefectiv in domeniul agricol

Proiect de Hotarare nr. 76 / 2023 - privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli

Proiect de Hotarare nr. 77 / 2023 - privind depunerea si implementarea proiectului ,, Eficientizarea consumului de energie electrica a UAT Babana, judetul Arges, prin instalarea de panouri fotovoltaice cu puterea de 200KWp

Proiect de Hotarare nr. 78 / 2023 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie ,, Eficientizarea consumului de energie electrica la UAT Babana, judetul Arges, prin instalare de panouri fotovoltaice cu puterea de 200KWp

Proiect de Hotarare nr. 79 / 2023 - privind stabilirea consumului de carburanti pentru vehiculele si utilajele care deservesc comuna Babana pe anul 2024

Proiect de Hotarare nr. 80 / 2023 - privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli

Proiect de Hotarare nr. 81 / 2023 - privind organizarea Sarbatorilor de sfarsit de An , organizate de Scoala Gimnaziala Babana, prin alocarea sumei de 6000 lei in baza OU nr 90 / 2023, art.1, alin. 5.

Proiect de Hotarare nr. 82 / 2023 - privind aprobarea Actului Aditional nr. 3 la contractul de proiectare nr. 4960 / 12.08.2021 la investitia,, Refacere Alunecare drum judetean DJ731B in comuna Babana, judetul Arges

Proiect de Hotarare nr. 83 / 2023 - privind aprobarea Planului Anual de actiuni privind serviciile sociale finantate si administrate de Consiliul Local Babana

Proiect de Hotarare nr. 84 / 2023 - privind predarea catre MDLPA prin CNI SA, a amplasamentelor si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii ,, Refacere Alunecare drum judetean DJ 731B comuna Babana, judetul Arges".

Proiect de Hotarare nr. 85 / 2023 - privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investitii ,, Refacere alunecare drum judetean DJ 731B , comuna Babana, judetul Arges.

Proiect de Hotarare nr. 86 / 2023 - privind aprobarea rectificare bugetului local de venituri si cheltuieli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program audiente

Primar  Bebe Ivan

  Luni - Joi orele 8.00 -13.00

Viceprimar  Tuca Gheorghe Cosmin

  Vineri orele 9.00 - 11.00

Secretar  Prodanel Adina Oana

  Miercuri orele 9.00 -11.00

Program cu publicul

Luni - 8.00 - 13,00

Marti - 8.00 - 13,00

Miercuri - 8.00 - 13,00

Joi - 8.00 - 13,00

Vineri - 8.00 - 13,00

Sambata, Duminica - liber

Contacte

Primar - 0761101242

Viceprimar - 0764547038

Secretar - 0786120892

Contabil - 0784266595

Sef SVSU - 0761101246

Compartiment social - 0761101245

Compartiment taxe - 0761101249