Primaria Babana

A+ R A-

Reflector ianuarie 2017

PUBLICATIE NOUA

                             

LA MULTI ANI 2017!

 

        Anul acesta in data de 14 ianuarie s-au implinit  447 ani (1570) de la prima atestara documentara a comunei Babana iar  in data de 24 ianuarie am sarbatorit 158 de ani de la Unitea Principatelor Romane.

     Impozitele si taxele locale  nu au fost indexate, raman cele stabilite in Codul Fiscal si aprobate de CL Babana.

      Puteti plati lunar taxele locale deoarece platim penalizari daca nu achitam lunar facturile de utilitati.

      IMPORTANT :

      Daca platiti taxele locale si impozitul pe terenuri si cladiri, banii vor merge AUTOMAT  la capitolul «  amenzi », daca figurati in evidentele fiscale cu amenzi neachitate !!

      Este o procedura stabilita in noul Cod Fiscal, nu este stabilita de catre Administratia Locala.

      Daca platiti amenda, rog aduceti URGENT copie dupa chitanta de plata, recomandarea ar fi sa platiti la noi la primarie deoarece ramane venit la localitatea noastra, nu mai platiti la alte primarii deoarece ii ajutati pe ei nu pe noi !!

 

LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 (*actualizat?*)privind Codul fiscal
    ART. 461

    Declararea, dobândirea, înstr?inarea ?i modificarea cl?dirilor
    (1) Impozitul pe cl?diri este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate cl?direa la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
    (2) În cazul dobândirii sau construirii unei cl?diri în cursul anului, proprietarul acesteia are obliga?ia s? depun? o declara?ie la organul fiscal local în a c?rui raz? teritorial? de competen?? se afl? cl?direa, în termen de 30 de zile de la data dobândirii ?i datoreaz? impozit pe cl?diri începând cu data de 1 ianuarie a anului urm?tor.
        ART. 466
    Declararea ?i datorarea impozitului ?i a taxei pe teren
    (1) Impozitul pe teren este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior. 
    (2) În cazul dobândirii unui teren în cursul anului, proprietarul acestuia are obliga?ia s? depun? o nou? declara?ie de impunere la organul fiscal local în a c?rui raz? teritorial? de competen?? se afl? terenul, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, ?i datoreaz? impozit pe teren începând cu data de 1 ianuarie a anului urm?tor.
    (3) În cazul în care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis în cursul unui an fiscal, impozitul este datorat de persoana care de?ine dreptul de proprietate asupra terenului la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstr?ineaz?.
    ART. 471

    Declararea ?i datorarea impozitului pe mijloacele de transport
    (1) Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care de?ine dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau înregistrat în România la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
    (2) În cazul dobândirii unui mijloc de transport, proprietarul acestuia are obliga?ia s? depun? o declara?ie la organul fiscal local în a c?rui raz? teritorial? de competen?? are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dup? caz, în termen de 30 de zile de la data dobândirii ?i datoreaz? impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului urm?tor înmatricul?rii sau înregistr?rii mijlocului de transport.
    ART. 493     
    (1) Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage r?spunderea disciplinar?, contraven?ional? sau penal?, potrivit dispozi?iilor legale în vigoare.
    (2) Constituie contraven?ii urm?toarele fapte, dac? nu au fost s?vâr?ite în astfel de condi?ii încât s? fie considerate, potrivit legii, infrac?iuni:
    a) depunerea peste termen a declara?iilor de impunere

    b) nedepunerea declara?iilor de impunere

    (3) Contraven?ia prev?zut? la alin. (2) lit. a) se sanc?ioneaz? cu amend? de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la alin. (2) lit. b) cu amend? de la 279 lei la 696 lei.

 

       Plata impozitului/taxei pe cladiri, teren si mijloace de transport


    (1) Impozitul pe cl?diri, teren si mijloace de transport se pl?te?te anual, în dou? rate egale, pân? la datele de 31 martie ?i 30 septembrie, inclusiv.

    (2) Pentru plata cu anticipa?ie a impozitului pe cl?diri, teren si mijloace de transport datorat pentru întregul an de c?tre contribuabili(persoane fizice si juridice), pân? la data de 31 martie a anului respectiv, se acord? o bonifica?ie de 10%, stabilit? prin hot?râre a consiliului local.

    (3) Impozitul pe cl?diri, teren si mijloace de transport datorat aceluia?i buget local de c?tre contribuabili, de pân? la 50 lei inclusiv, se pl?te?te integral pân? la primul termen de plat?.

 

 

 

        Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedur? fiscal?

       ART. 165 Ordinea stingerii obliga?iilor fiscale

   (1) Dac? un debitor datoreaz? mai multe tipuri de obliga?ii fiscale, iar suma pl?tit? nu este suficient? pentru a stinge toate obliga?iile, atunci se stinge obliga?ia fiscal? pe care o indic? debitorul, potrivit legii, sau care este distribuit? potrivit prevederilor art. 163, dup? caz, stingerea efectuându-se, de drept, în urm?toarea ordine:

   a) toate obliga?iile fiscale principale, în ordinea vechimii, ?i apoi obliga?iile fiscale accesorii, în ordinea vechimii;

  b) obliga?iile cu scaden?e viitoare, la solicitarea debitorului.

   (2) Prin excep?ie de la prevederile alin. (1), în cazul crean?elor fiscale administrate de organul fiscal local cu suma pl?tit? se sting cu prioritate amenzile contraven?ionale individualizate în titluri executorii, în ordinea vechimii, chiar dac? debitorul indic? un alt tip de obliga?ie fiscal?.

    Nu uitati : deseurile din plastic se predau in ultima zi de marti a fiecarei luni!

 Rog ca in sacii de plastic sa puneti sticlele de plastic presate, cutiile de bere sau suc la fel, deoarece putem reduce volumul acestora, incat autospeciala sa nu mai faca 2 curse la groapa de gunoi!

     Saptamana trecuta am predat 1350 kg deseuri pentru luna ianuarie 2017, foarte putin , revine cam œ kg /persoana, material reciclabil!!

   Mai avem mult, trebuie sa predam lunar cel putin 2 kg/persona material reciclabil, deoarece diferenta de gunoi stransa saptamanal se va plati suplimentar!!

    Am inceput sa distribuim saci pentru colectarea deseurilor de sticla (nu cele de plastic)., acestea se strang odata la 3 luni.

 

Asistenta sociala:

 Nu uitati ca din 3 in 3 luni sa va prezentati cu adeverinte de venit si adeverinta de la scoala pentru copii, adeverinta de la finate, iar cererile se completeaza de fiecare data cand se solicita alocatie sustinere familie.

Dreptul la alocatie se acorda incepand cu luna urmatoare inregistrarii/depunerii cererii.

Supunem atentiei daca unul dintre copii, din alte motive decat cele medicale, nu frecventeaza fara intrerupere cursurile unei forme de invatamant organizate potrivit legii, acesta este luat in calcul la stabilirea venitului mediu net lunar al familiei, dar este exclus din numarul de de copii ai familiei avut in vedere la acordarea dreptului, iar alocatia se va acorda corespunzator numarului de copii din familie care indeplinesc conditiile prevazute de lege.

Prin urmare, de acum inainte, se va acorda ASF pentru toate familiile cu copii, neluand in calcul copii care nu frecventeaza regulat scoala, indiferent de motiv.

 

Ziua cand se mai pot arde deseurile menajere care nu se pot depune la tomberoane este Sambata, intre orele 08.00–16.00, daca nu bate vantul!

 S-a incheiat perioada pana cand ati putut depune documente pentru subventionarea pazei la paduri, am facut apel la dumneavoastra dar nici 10% din proprietarii de paduri nu au venit sa beneficieze de aceasta lege!

          Programul iluminat public: 18,30 – 06,30

 Daca vremea tine cu noi, vom incepe sa inlocuim becurile arse si sa mai inlocuim din lampile deteriorate, am achizitionat 300 becuri saptamana aceasta.

        Compartiment agricol anunta:

        Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de sustinere a produsului de tomate in spatii protejate.

Potentiali beneficiari:

-   producatorii agricoli persoane fizice care detin un atestat de producator

- producatorilor agricoli persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi individuale  si intreprinderi familiale

-  producatori agricoli persoane juridice

          Conditii de eligibilitate:

-  Beneficiarii trebuie sa detina o suprafata cultivata cu tomate in spatii protejate de minim 1000 mp.

-  Sa fie inregistrati in evidentele Registrului agricol;

-  Sa obtina o productie de minim 2 kg tomate / mp si sa valorifice pe piata o cantitate de minim 2.000 kg , dovedita cu documente justificative

-  Sa valorifice productia in luna ianuarie – mai inclusiv si noiembrie – 20 decembrie

-  Sumele se platesc intr-o singura transa dupa realizarea celor 2000 kg.

        Biblioteca Comunala.

         Program de lucru:    luni – joi  orele  8 șș- 16șș

                                            Vineri      orele   8șș - 13șș

      Nu uitati! Programul biblionet – Lumea in biblioteca mea, biblioteca a fost dotata cu aparatura moderna si Internet pentru comunitate. Puteti veni in zilele lucratoare sa accesati GRATUIT Internetul , pregati lectiile, citi carti, informare si recreere.

      Cititorii care au imprumutat carti de la biblioteca sunt rugati sa le returneze in termenul stabilit.

 Atentie: aveti internet gratuit in parcul primariei, vom incerca sa punem si in cateva statii de microbuz in functie de oportunitate si dorinta dumneavoastra.

           

 Tiparit la tipografia Editurii Paralela 45

Tiraj: 1200 exemplare