Primaria Babana

A+ R A-

Reflector august 2014

PUBLICATIE     NOUA

                                       

                                                         www.primariababana.ro

 

 

 

REFLECTOR  de B?bana

 

 

 

    Nr. 8 /  august    2014

 

  

 

Foaie de informare si opinie, realizat? de primarul comunei B?bana. 

 

 

 

         140 case

         107 anexe

         164,8 ha teren

         2,8 km drumuri comunale si locale

         5 poduri locale, unul jude?ean si dou? pode?e aflate pe DJ 731B.

        Acesta  este bilan?ul ploilor din ziua de 29 iulie, care au fost un dezastru, valoarea pagubelor minim calculate se ridic? la 6,1 milioane lei ( 61 miliarde lei vechi ), valoare ce reprezint? bugetul comunei pe 20 ani !

         S-a alocat suma de 300.000 lei pentru repara?ii drumuri si poduri locale, pentru plata desp?gubirilor nu s-a acordat niciun leu, exceptie cei 8 proprietari care au asigurari la locuin?e.

         In sedin?a Consiliului Local B?bana, am inaintat  consilierilor locali propunerea ca to?i cei care au avut casele inundate s? nu plateasc? impozitul pe terenuri si cl?diri pentru anul fiscal 2014.

        Toti consilierii locali au votat   si s-a adoptat hot?râre in acest sens.

        Taxele locale se pl?tesc, nu fac parte din aceast? scutire, sunt taxe  cu care se pl?tesc serviciile  catre operatorii locali( CEZ, ADISERSAL).

        Cei care a?i fost  afecta?i de inunda?ii pute?i apela ?i la sindicatul de la locul de munc? pentru sprijin financiar, vom elibera documente in acest sens, am ajutat câteva persoane care au si primit bani pentru refacerea interiorului locuin?elor.

       Aduc mul?umiri pentru cet??enii  si institu?iile, care au in?eles situatia grea in care s-a aflat localitatea noastr? si au venit in sprijinul sinistra?ilor astfel :

-         Crucea Ro?ie Arge? - paturi, saltele, lenjerii, ap? mineral?, saci de dormit, mobilier de buc?t?rie si alimente.

-         Funda?ia ,,Mereu Aproape “ -  Dan Voiculescu - alimente, materiale pentru dezinfec?ie.

-          Patriarhia Român? - haine

-         Fundatia « Lumin? in suflet » - produse alimentare, casnice si haine

-         Pepsi Romania - ap? mineral?

-         Parohia Valea Caprii , preot  Mih?i?a Meltei - haine

-         C?t?lin Bulf – alimente

-         Magazinele alimentare din comun? mai putin magazinul din Sl?tioarele cu patronul Duminic? Mihai ( care a refuzat sa ajute sinistra?ii), au donat alimente

-         Florin Oneac? - ciment

-         Nicu Zamfir - un pat, lenjerie, haine

-         Ivan Vasile - Bebe - un pat extensibil

-         Anghel Dorel (Bondoc) - canapea si lenjerie

-         Stan Anton - canapea

-         D-na Radu Ioana(Oi?a) si d-na Simona Lic? - câte un pat

-         P?rintele Onu - alimente si haine

      Mai  sunt haine in parcul prim?riei, cei care doresc pot veni oricând s? aleag? ce le trebuie, mai exist? si la biserica Cotmeni?a haine.

         Degeaba s-a reabilitat pârâul Vârtej pe raza comunei noastre, dac? la   intrarea in satul Metof se stranguleaz?, acesta trebuie reabilitat si in Cotmeni?a pân? la podul lui Ion Ciocarlie.

     Cei care ave?i probleme cu acest pârâu si dori?i desp?gubiri, v? inform?m c? trebuie s? v? adresa?i Administra?iei de Ape Arge? - Vedea, deoarece ei administreaz? acest râu, au sediul la Podul Viilor.

         Autoritatea local? nu poate sprijini financiar nicio gospod?rie afectat? de    inunda?ii, decât dac? exist? o asigurare in acest sens.

         Am reusit s? debloc?m drumurile, s? c?r?m tonele de gunoaie aduse de acest pârâu, tot ce este pe domeniul public intr? in obliga?ia noastr?.

         Beneficiarii ajutor social care au fost afecta?i de inunda?ii nu mai efectueaz? zile de munc? pentru luna august, dar cu data de 01 septembrie trebuie s? vin? la munc?. Am suspendat 8 dosare de ajutor social, deoarece au refuzat s?  vin? s?-?i fac? zilele de munc?.

         In urma ini?iativei a câ?iva cet??eni de omenie de pe raza comunei B?bana si ii voi enumera :

      Viorel Smarand si Duminic? Adrian - 5 copii vor primi imbr?c?minte pentru ?coal?.

 S-au al?turat acestei ac?iuni si urmatoarele persoane: Simona Lic?,    Gheorghe Marin si subsemnatul.

 Toti copii din clasa  a  I - a, vor primi ghiozdane si rechizite gratis, indiferent de situa?ia financiar? a acestora.

Raspundem cetatenilor :

1.     Pentru doamna Nina Dumitru  – C?tina - femeia de serviciu de la prefectur? :

*  de Ziua Comunei - 20 iulie, nu s-au luat taxe la vânz?torii de produse, singurii care au pl?tit programul artistic au fost vânz?torii de inghe?at?, mici ?i bere.

Prim?ria  a platit doar 1.000 lei pentru cuplurile care au implinit 50 ani c?s?torie, in urma hot?rârii Consiliului Local B?bana.

2.     Pentru doamna Enache Mirela: lampioanele au fost cump?rate de omul de afaceri C?t?lin Bulf. Micii si Vinul au fost sponsoriz?ri f?cute de c?tre Florin C?linescu ?i câ?iva oameni de bine din jude?ul nostru, au fost savura?i cu mult? pl?cere ?i indestulare chiar de rudele dumneavoastr? !!

3.     Impozitul pe cl?diri ?i terenuri reprezint? suma care se pl?teste anual de c?tre proprietari  c?tre o unitate administrativ teritorial?, in vederea ?inerii  eviden?ei acestora. Din aceast? sum? se pl?tesc salariile, curentul, internetul, mentenan?a calculatoarelor, gazele, sistemul de paz? !!

Niciodat? din aceste sume nu râmân bani pentru alte investi?ii sau repara?ii, fiecare UAT, are alte surse de finan?are( magazine, depozite, parcuri petroliere, sisteme internet ?i TV).

4.     Din suma de 50 lei pe care fiecare gospod?rie o pl?teste pentru iluminatul public nu se pl?teste doar func?ionarea becului de la poarta imobilului proprietate personal? ?i se face la « pau?al », unde intr? toate costurile si la ceilan?i stâlpi unde nu sunt imobile !!!

    La Mosoaia, exist? becuri din doi in doi stâlpi, la Cocu se opre?te noaptea, la Poiana Lacului  din trei in trei stâlpi, la Dr?ganu  mai deloc, la B?icule?ti din cinci in cinci stâlpi.

    Programul la B?bana  iluminat public este 20.15-06.15

S?pt?mana trecut? am schimbat 124 becuri arse, datorit? fluxului crescut de tensiune din perioada inunda?iilor.

5.     Incepând cu data de  10 septembrie 2014, subsemnatul, viceprimarul -Gheorghe Marin, consilierii fo?ti PNL ?i consilierul PRM Voiculescu Ion, ne-am schimbat op?iunea politic? trecând la PSD.

Totodat? un num?r de peste 515 persoane au semnat adeziuni pentru insrierea in PSD, cei care doresc s? vin? al?turi de noi ii astept?m la sediul prim?riei.   

      ANUNT :

           Ziua stabilit? pentru arderea rezidurilor menajere, care nu pot fi depuse la ghenele de gunoi, este SÂMB?T?.

           Rog respecta?i aceast? zi, deoarece risca?i s? primi?i amend? !!!

           Rog plati?i -v? taxele locale, avem 3 facturi la gunoi  restante, pân? - în prezent, doar 57%  din cet??eni ?i-au pl?tit taxele si impozitul la zi.

 S-a finalizat  asfaltarea DC 162 Sl?tioarele – B?trâni,  cu bani de la Consiliul Jude?ean.

          S?pt?mâna trecut? Jandarmeria, Poli?ia, Direc?ia Silvic? au f?cut descinderi la persoanele b?nuite ca au t?iat material lemnos: B?doi Adrian, C?lina Ilie, Bran Nicolae, Iliescu Veronel, Durdui Gheorghe, Isar Marin. Urmeaz? si al?ii…

          Nu mai t?ia?i arbori f?r? marc? sau din proprietatea altor persoane, exist? monitoarizare  zi si noapte, zilnic camionete cu lemne pleac? la Pitesti de pe  raza comunei noastre !!!

        ***  FELICIT?RI  urm?torilor elevi care au devenit studen?i :

     1. C?lina Flavius – Facultatea de medicin?

     2. Durdui  Cecilia – Facultatea de medicin?

     3. Radu  Robert - Facultatea de automatic? si calculatoarele

     4. Marini?? Loredana – ?coala Postliceal? de asistente medicale

     5. Iliescu  Livia – Facultatea de protectia mediului

        Felicit?ri si celor 22 elevi absolven?i clasa a VIII-a care au reu?it s? promoveze  in clasa  a-IX-a si voi enumera frunta?ii :

 

1.     Smarand Florentina Iuliana - Colegiul Na?ional Zinca Golescu – media 9.64

2.     Enache Valentina - CN.Al. Odobescu –media 9.09

3.     ?tefan Ana Maria – CN. Zinca  Golescu – media 9.09

4.     Durdui  Iulia  Carmen – CN. Al.Odobescu – media 8.82

5.     Popa  Florina  Adelina – Colegiul Tehnic C. Nenitescu – media 7.17

 

Felicit?ri cadrelor didactice, p?rin?ilor dar si doamnei director Truic? Rodica pe care, in lipsa mea, d-na inv??atoare Bran Valentina impreun? cu « tovara?a » educatoare, au incercat s? o inlocuiasc? !!!

 

Ultima zi de plat? a impozitului si taxelor locale pentru anul 2014 este

30 septembrie 2014.

        S-au aprobat taxele locale pentru anul 2015, r?mân acelea?i ca si in anul 2014, excep?ie fiind  actualizarea pre?ului la gunoi 3,2 lei /pers/lun?, conform hot?rârii ADISERVAL Arges.

       In urma negocierii cu ace?tia am reu?it s? scutim: studen?ii, elevii care sunt la liceu sau grupuri ?colare, copii pân? la varsta de 14 ani si la beneficiarii de ajutor social,

 (o singur? pesoan? va pl?ti gunoiul). Suntem prima localitate care am reu?it s? negociem num?rul de  persoane cu operatorul care transport? gunoiul din localitea noastr?.

        Conducta de ap? din satul  Manole?ti in lungime de 2,2 km va fi inlocuit? cu alta in diametru 50, intrucât cea veche este subdimensionat? si nu ajunge la consumatori.

        Cet??enii care locuiesc in aceast? zon? vor suporta cheltuielile privind leg?turile la conducta de aduc?iune.

  

  Not?: Aceast? foaie se distribuie GRATUIT, nu este tiparit? cu banii prim?riei, are scop informativ si de educare, costurile acesteia  sunt suportate numai de primar.

Tiraj: 3000 exemplare